Chính sách bảo mật
Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 02 năm 2024
Chính sách quyền riêng tư này mô tả các chính sách và quy trình của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của bạn và cách luật bảo vệ bạn.
Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này. Chính sách bảo mật này đã được tạo ra với sự trợ giúp củaĐiều khoản Nguồn cấp dữ liệu Trình tạo chính sách bảo mật.

Giới thiệu về phần mềm

Ứng dụng “Bán phòng Nhà trọ sạch sẽ sales” là ứng dụng giúp đội ngũ bán phòng nói chung và đội ngũ môi giới nói riêng có thể tìm phòng theo nhu cầu của Khách thuê trọ. Ngoài ra cũng tiếp nhận thông tin để xử lý nhanh nhật những yêu cầu từ Khách thuê trọ.

Các tính năng hữu ích trên ứng dụng:

– Xem danh sách các phòng đang được bán với các thông tin chi tiết từ phòng đến giá cả, ngày có thể chuyển vào

– Xem thông tin cọc để truyền đạt thông tin cho khách hàng

– Xem được chính sách hoa hồng khi bán được phòng cho từng phòng

– Thông báo các chương trình, chính sách đến Khách trọ và Nhân viên

Giải thích và định nghĩa
Diễn dịch
Các từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.
Định nghĩa
Đối với các mục đích của Chính sách quyền riêng tư này:
Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo cho Bạn để truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc các phần của Dịch vụ của chúng tôi.
liên kết có nghĩa là một thực thể kiểm soát, chịu sự kiểm soát hoặc dưới sự kiểm soát chung với một bên, trong đó “kiểm soát” có nghĩa là sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lợi ích vốn cổ phần hoặc chứng khoán khác có quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc cơ quan quản lý khác.

Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ, chẳng hạn như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân đã được xác định hoặc có thể xác định được.
Dịch vụ đề cập đến Ứng dụng hoặc Trang web hoặc cả hai.
Nhà cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay mặt cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty tuyển dụng để hỗ trợ Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay mặt cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích cách sử dụng Dịch vụ.
Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở hạ tầng của Dịch vụ (ví dụ: thời lượng của một lượt truy cập trang).
Trang mạng đề cập đến https://apetechs.com/chinh-sach-bao-mat-nha-tro-sach-se-quan-ly-khu
Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn
Các loại dữ liệu được thu thập
Dữ liệu cá nhân
Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng Bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng
Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.
Dữ liệu sử dụng có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại thiết bị, phiên bản thiết bị, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà Bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của Bạn, thời gian dành cho các trang đó, thiết bị duy nhất định danh và dữ liệu chẩn đoán khác.
Khi Bạn truy cập Dịch vụ thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại thiết bị di động Bạn sử dụng, ID duy nhất của thiết bị di động của Bạn, địa chỉ IP của thiết bị di động của Bạn, điện thoại di động của Bạn hệ điều hành, loại trình duyệt Internet di động Bạn sử dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu chẩn đoán khác.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của Bạn gửi bất cứ khi nào Bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi Bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn để phục vụ cho ứng dụng NTSS-Quản lý
Công ty có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:
Để cung cấp và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả việc giám sát việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Để quản lý Tài khoản của bạn:để quản lý đăng ký của Bạn với tư cách là người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân mà Bạn cung cấp có thể cấp cho Bạn quyền truy cập vào các chức năng khác nhau của Dịch vụ dành cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
Đối với việc thực hiện hợp đồng: việc phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ mà Bạn đã mua hoặc bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.
Liên hệ với bạn: Để liên hệ với Bạn qua email, cuộc gọi điện thoại, SMS hoặc các hình thức liên lạc điện tử tương đương khác, chẳng hạn như thông báo đẩy của ứng dụng di động về các bản cập nhật hoặc thông tin liên lạc thông tin liên quan đến chức năng, sản phẩm hoặc dịch vụ theo hợp đồng, bao gồm các bản cập nhật bảo mật, khi cần thiết hoặc hợp lý cho việc thực hiện của họ.
Để cung cấp cho bạnvới tin tức, ưu đãi đặc biệt và thông tin chung về hàng hóa, dịch vụ và sự kiện khác mà chúng tôi cung cấp tương tự như hàng hóa, dịch vụ và sự kiện mà bạn đã mua hoặc hỏi về trừ khi Bạn đã chọn không nhận thông tin đó.
Để quản lý yêu cầu của bạn:Để tham dự và quản lý các yêu cầu của Bạn đối với Chúng tôi.
Cho các mục đích khác: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của Bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như phân tích dữ liệu, xác định xu hướng sử dụng, xác định hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo cũng như để đánh giá và cải thiện Dịch vụ, sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị và trải nghiệm của bạn.
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của Bạn trong các trường hợp sau:
• Với các chi nhánh: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Bạn với các chi nhánh của Chúng tôi, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ yêu cầu các chi nhánh đó tôn trọng Chính sách Bảo mật này. Các chi nhánh bao gồm công ty mẹ của Chúng tôi và bất kỳ công ty con, đối tác liên doanh hoặc công ty nào khác mà Chúng tôi kiểm soát hoặc chịu sự kiểm soát chung với Chúng tôi.
• Với những người dùng khác: khi Bạn chia sẻ thông tin cá nhân hoặc tương tác trong khu vực công cộng với những người dùng khác, thông tin đó có thể được xem bởi tất cả người dùng và có thể được phân phối công khai ra bên ngoài.
• Với sự đồng ý của bạn: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác với sự đồng ý của Bạn.

Lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn
Công ty sẽ chỉ lưu giữ Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong thời gian cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: nếu chúng tôi được yêu cầu lưu giữ dữ liệu của bạn để tuân thủ luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý của chúng tôi.
Công ty cũng sẽ giữ lại Dữ liệu sử dụng cho mục đích phân tích nội bộ. Dữ liệu sử dụng thường được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn hơn, trừ khi dữ liệu này được sử dụng để tăng cường bảo mật hoặc để cải thiện chức năng của Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải lưu giữ dữ liệu này trong khoảng thời gian dài hơn.

Chuyển dữ liệu cá nhân của bạn
Thông tin của bạn, bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân, được xử lý tại văn phòng điều hành của Công ty và ở bất kỳ nơi nào khác có các bên liên quan đến việc xử lý. Điều đó có nghĩa là thông tin này có thể được chuyển đến — và được duy trì trên — các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với luật từ khu vực tài phán của Bạn.
Sự đồng ý của Bạn đối với Chính sách Quyền riêng tư này, sau đó là việc Bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc chuyển giao đó.
Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn và tuân theo Chính sách Quyền riêng tư này và việc chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho một tổ chức hoặc quốc gia sẽ không diễn ra trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp bao gồm cả bảo mật của Dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Xóa dữ liệu cá nhân của bạn
Bạn có quyền xóa hoặc yêu cầu Chúng tôi hỗ trợ xóa Dữ liệu Cá nhân mà Chúng tôi đã thu thập về Bạn.
Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn khả năng xóa một số thông tin nhất định về Bạn từ trong Dịch vụ.
Bạn có thể cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin của mình bất cứ lúc nào bằng cách đăng nhập vào Tài khoản của bạn, nếu bạn có và truy cập phần cài đặt tài khoản cho phép bạn quản lý thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể liên hệ với Chúng tôi để yêu cầu quyền truy cập, sửa hoặc xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà Bạn đã cung cấp cho Chúng tôi.
Tuy nhiên, xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin nhất định khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý hoặc cơ sở hợp pháp để làm như vậy.

Tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn
Giao dịch kinh doanh
Nếu Công ty tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Dữ liệu Cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Dữ liệu Cá nhân của Bạn được chuyển giao và tuân theo Chính sách Quyền riêng tư khác.
Thực thi pháp luật
Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn nếu luật pháp yêu cầu như vậy hoặc để đáp ứng các yêu cầu hợp lệ của các cơ quan công quyền (ví dụ: tòa án hoặc cơ quan chính phủ).
Các yêu cầu pháp lý khác
Công ty có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân của Bạn với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để:
• Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý
• Bảo vệ và bảo vệ các quyền hoặc tài sản của Công ty
• Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến Dịch vụ
• Bảo vệ sự an toàn cá nhân của Người dùng Dịch vụ hoặc công chúng
• Bảo vệ chống lại trách nhiệm pháp lý

Bảo mật Dữ liệu Cá nhân của Bạn
Tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của Bạn rất quan trọng đối với Chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn 100%. Mặc dù Chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Bạn, nhưng Chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Dữ liệu đó.

Quyền riêng tư của trẻ em
Dịch vụ của chúng tôi không giải quyết bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Nếu Bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và Bạn biết rằng con của Bạn đã cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Chúng tôi, vui lòng liên hệ chúng tôi. Nếu Chúng tôi biết rằng Chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bất kỳ ai dưới 13 tuổi mà không có xác minh về sự đồng ý của cha mẹ, Chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của Chúng tôi.
Nếu Chúng tôi cần dựa vào sự đồng ý làm cơ sở pháp lý để xử lý thông tin của Bạn và quốc gia của Bạn yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ, thì Chúng tôi có thể yêu cầu sự đồng ý của cha mẹ Bạn trước khi Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin đó.

Những thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này
Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.
Chúng tôi sẽ cho Bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật trên Dịch vụ của Chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này.
Bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết bất kỳ thay đổi nào. Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.